Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΑΡΚΤΟΥΡΙΑΝΟΝ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΑΡΚΤΟΥΡΙΟΙ


ΑΡΚΤΟΥΡΙΑΝΟΙ  ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΒΟΩΤΗ

Οἱ Ἀρκτούριοι πιστεύεται ὃτι προέρχονται ἀπό τόν ἀστερισμόν τοῦ Βοώτη κι ὑπάρχουν στήν πέμπτην καί τετάρτην διάστασιν τοῦ χωροχρόνου. Οἱ Ἀρκτούριοι εἶναι ἡ γνωστή ὑπέρτατη δύναμις στόν γαλαξίαν μας, γιά τήν προστασίαν τῶν πολλῶν πολιτισμῶν ἀπό τίς κακές ἀτζέντες ἂλλων ἐξωγηΐνων φυλῶν. Οἱ Ἀρκτούριοι πιστεύουν σέ μίαν ὑψηλωτέρου ἐπιπέδου κατάστασιν τῆς ὓπαρξης κι ἒχουν κυριαρχήσει στίς σημερινές πεποιθήσεις σέ  πολλές  πτυχές τῆς συγχρόνου ἐποχῆς ὡς «Νέα ἐποχή σκέψης». Οἱ Ἀρκτούριοι ἒχουν διαθέσει πολλούς ἀπό τούς πόρους τους, γιά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Γῇς ἀπό τούς ἐρπετοειδεῖς καί Γκρίζους ἐξωγηΐνους καί τά σχέδιά τους.

Παρά τό γεγονός ὃτι μερικοί ἐξωγήϊνοι ἒχουν ξεφύγει τήν σύλληψιν ἀπό τούς  Ἀρκτουρίους,  λέγεται ὃτι εἶναι μόνον θέμα χρόνου πρίν ἀπό τήν σύλληψίν τους. Σήμερα, οἱ Ἀρκτούριοι ἐξωγήϊνοι ἒχουν τό πιό ἰσχυρόν ἀστρόπλοιόν τους  «Ἀθηνᾶ» σέ τροχιάν μεταξύ τῆς ζώνης τῶν ἀστεροειδῶν καί τόν πλανήτην Δίαν. Αὐτό τό ἀρκτουριανόν πλοῖον ἒχει ἀποτρέψει πολλές ἐπιθέσεις τῶν Γκρίζων ἐξωγηΐνων κι ἐρπετοειδῶν που ἐπιθυμοῦν νά ὑποδουλώσουν τόν ἀνθρώπινον πληθυσμόν τοῦ πλανήτη.

Γιά νά κατανοήσωμεν καλύτερα αὐτά τά ὂντα, θά πρέπῃ νά γνωρίζωμεν καί νά κατανοοῦμεν πῶς ἐπιβιώνουν, ἀκόμη καί στό πιό βασικόν ἐπίπεδόν τους. Οἱ ἐρπετοειδεῖς, οἱ Γκρίζοι κι οἱ Ἀρκτούριοι καταπίνουν ἐνέργειαν γιά τήν διατροφήν τους· Ὡς τόσον, ἡ διαφορά τους ἒγκειται στό ὃτι οἱ Ἀρκτούριοι ἐξωγήϊνοι καταναλώνουν καλές μορφές ἐνεργείας (θετικήν ἐνέργειαν), ἐνῷ τά ἂλλα ὂντα καταναλώνουν κακές μορφές ἐνεργείας (ἀρνητικήν ἐνέργειαν). Σέ αὐτόν τόν συνεχῆ ἀγώναν γιά νά προστατεύσουν τήν Γῇν,  οἱ Ἀρκτούριοι ἒχουν γίνει γνωστοί γιατί  ἐπικοινωνοῦν μέ τούς γηΐνους ἀνθρώπους στίς προσπάθειες γιά νά μεταφέρουν τήν σημασίαν τῆς αὐτο-πειθαρχίας,  γιά  λιγώτερον «ἐγώ» κι αὐτοπροβολήν, κι ἂλλες μορφές τῆς αὐτο-βελτίωσης.


Παρ’ ὃλα αὐτά, θά συνεχίσωμεν νά βλέπωμεν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τῶν ἀνθρώπων που παρασύρθηκεν σ’ αὐτές τίς βασικές  πεποιθήσεις  ἀπό μίαν ἀνωτέραν δύναμιν·  Ἐν μέρει ἀσφαλῶς ἀπό σχεδιασμόν τῶν Γκρίζων  κι ἐρπετοειδῶν.  Οἱ Ἀρκτούριοι συνεχίζουν νά περιπολοῦν στούς οὐρανούς μας καί θά συνεχίσουν νά τό πράττουν μέχρις ὃτου ἡ ἀνθρωπίνη φυλή θά εἶναι πρόθυμη κι ἒτοιμη νά ἐμπεδώσῃ τίς ἀλήθειες τοῦ Σύμπαντος. Γιά ὃλους ἐκείνους που πιστεύουν σέ αὐτό τό ὑψηλώτερον πεδίον τῆς ὓπαρξης, ἂν κρατήσουν μίαν ἡθικήν πυξίδαν καί  ἀγωνισθοῦν γιά ἓναν καλύτερον ἑαυτόν, οἱ Ἀρκτούριοι θά τούς ἐπιτρέψουν νά δοῦν τό μονοπάτι γιά ν’ ἀρχίσῃ τό ὀδοιπορικόν τους σέ μίαν πιό ἐξελιγμένην μορφήν ζωῆς!


ΤΟ  ΑΡΚΤΟΥΡΙΑΝΟΝ  ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟΝ  ΑΘΗΝΑ


Ἒχει τοποθετηθεῖ κι ἒχει ὡς στόχον τό νά προστατεύῃ τήν Γῇν, τό  «Ἀθηνᾶ» εἶναι πλέον εὐρέως γνωστόν ὃτι εἶναι τό πιό ἰσχυρόν κι ἐξελιγμένον διαστημόπλοιον στόν Γαλαξίαν.


«Ὁ Ἀρκτοῦρος εἶναι ὁ πιο ἐξελιγμένος πολιτισμός στον Γαλαξίαν»

                                                          Τοῦ Edgar Cayce


 Μακέττα τοῦ πολεμικοῦ καταδρομικοῦ ἀστροπλοίου «Ἀθηνᾶ» τοῦ 
πλέον συγχρόνου σκάφους εἰδικοῦ σέ διαπλανητικόν πόλεμον.Τό ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ» εἶναι ἓνα ἀρκτουριανόν διαστημόπλοιον που ἒχει εἰπωθεῖ ὃτι εἶναι τό πιό προηγμένο καί ἐμπνέον τόν φόβον πλοῖον στόν γαλαξία. Γιά τόν λόγον αὐτόν, οἱ Ἀρκτούριοι ἦσαν σέ θέσιν κι ἒχουν προστατεύσει, γιά ν’ ἀποφευχθῇ ὁποιαδήποτε εἰσβολή στόν πλανήτη μας, ἀπό τούς Γκρίζους κι ἐρπετοειδεῖς ἐξωγήϊνους. Τό ἀρκτουριανόν ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ» παραμένει ἣσυχα μεταξύ τῶν πλανητῶν Δία καί Κρόνου, ἀναμένοντας τυχόν εἰσβολή ἀρμάδος ἀπό τούς Greys ἢ τούςReptilians

ΟἹ Γκρίζοι ἀνεκάλυψαν  ἂφθονες πηγές ἀρνητικῆς ἐνεργείας σέ ὃλον τόν πλανήτην Γῇν κι ἒστειλαν μήνυμα σ’ ὁλόκληρην τή φυλή τους πώς θά μποροῦσαν ἐδῶ  νά βροῦν ἓνα νέον σπίτι. Καθώς μπῆκαν στά ἐξωτερικά ὃρια τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος τό ἀστρόπλοιον Ἀθηνᾶ περίμενεν ὑπομονετικά καλυμένον κι ἒτοιμον νά ἀπωθήσῃ τήν ἀνεπιθύμητον φυλήν τῶν Γκρίζων.

Θεωροῦντες ὡς μίαν εὐκαιρίαν οἱ ἐρπετοειδεῖς, ἀπέστειλλον  ἓναν στόλον ἀπό δικά τους πολεμικά πλοῖα γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ «Ἀθηνᾶ» μέ τήν ἐλπίδαν ὃτι μία συμμαχία μέ τά πλοῖα τῶν Γκρίζων θά ἐξασφαλίσῃ τήν νίκην· Ὡστόσο, εὐθύς μόλις ἒφθανεν γιά νά πολεμήσῃ, κάθε πλοῖον τῶν Γκρίζων ἢ ἐρπετοειδῶν εἲτε τό ἀδρανοποιούσαν, εἲτε τό κατέστρεφαν.

Τό ἰσχυρό ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ» με τήν ἱκανότητάν του νά ἐκπέμπει μία τεραστία ἀμυντική ἀσπίδα ἐξέπληξε τούς ἐχθρούς μέ  κατ’ ἐπανάληψιν ἀντεπιθέσεις μέ  ὃπλα που μόνον ὡς ἐξωγήϊνα μποροῦν νά περιγραφοῦν..

Αὐτό τό ἀστρόπλοιον, εἰδικώτερα, εἶναι μοναδικόν ἀπό πολλές ἀπόψεις που κυμαίνονται ἀπό τήν πέμπτοδιαστατική κατάταξιν καί τούς αἰθερικούς του ἐπιβαίνοντες, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν τό μεγάλον αὐτό σκάφος. Εἶναι γνωστόν γιά τήν τροφοδοσίαν του ἀπό φωτεινούς κρυστάλλους. Αὐτοί οἱ κρύσταλλοι ἒχουν ἰσχύν που μπορεῖ  νά διοχετεύσῃ μαζικήν ἐνέργειαν τόσην ὃσην τό οὐράνιον ἂστρον μας (Ἡλιος) καί νά προωθῇ τό πλοῖον γιά χιλιετίες. Αὐτοί οἱ κρύσταλλοι βρίσκονται σέ ἓναν πλανήτην, τοῦ Γαλαξία μας, που δέν ἀνεκαλήφθη ἀπό τόν σύγχρονον ἂνθρωπον. Ἒχει ἐπίσης ἓνα εἰδικόν δωμάτιον, στό μέγεθος ἑνός ποδοσφαιρικοῦ σταδίου, τό ὁποῖον ἒχει τήν δυνατότηταν νά στέλνῃ κάθε μέλος τοῦ πληρώματος πίσω στόν πατρῷον πλανήτην μέ τό αἰθερικόν (μαγικόν) σῶμα του.

Τό  «Ἀθηνᾶ» εἶναι ἐπίσης ὁ χῶρος τῆς πιό προχωρημένης βάσεως δεδομένων τῶν συμπαντικῶν πληροφοριῶν. Αὐτή ἡ βάσις δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά μέ τήν Γῇν καί τήν ζωήν σέ ὃλους τούς ἂλλους πλανῆτες τοῦ Γαλαξία. Οἱ Ἀρκτούριοι εἶναι σέ θέσιν νά ἐκμαιεύσουν πληροφορίες μέσῳ τηλεπαθητικῶν ἱκανοτήτων τους. Αὐτή ἡ διαδικασία εἶναι παρόμοια μέ τήν κατάποσιν τροφῆς κατά κάποιον τρόπον, ἀλλά αὐτό συμβαίνει σέ ἐνεργειακόν ἐπίπεδον. Εἶναι σέ θέσιν νά ἀφομοιώσῃ τίς πληροφορίες ἑκατόν φορές ταχύτερα ἀπό τό μέσον ἀνθρώπινον πλάσμα στήν Γῇν κι εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ξεπέρασαν τήν ἀνάγκην γιά τήν χρήσιν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν.Τό «Ἀθηνᾶ» εἶναι ἓνα ἀπό τά πιό προηγμένα πλοῖα στόν Γαλαξίαν, μαζί μέ τούς ἐπιβάτες του που κατοικοῦν τό μεγάλον πολεμικόν σκάφος . Παρά τό γεγονός ὃτι οἱ Ἀρκτούριοι εἶναι μία εἰρηνική φυλή που πιστεύει σέ ἓνα ἀνώτερον πεδίον ζωῆς, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀπαραίτητον γι’ αὐτούς  νά ἒχουν διαστημόπλοια ἱκανά νά ὑπερασπιστούν ἂλλες φυλές καί τούς πατρῴους πλανῆτες τους. Ἐπειδή δέν καταναλώνουν τρόφιμα ὃπως ἐμεῖς, εἶναι σέ θέσιν νά διατηροῦν τό σῶμα τους μέσῳτοῦ διαλογισμοῦ. Αὐτό ἐξαλείφει ἐπίσης τήν ἀνάγκην γιά ὓπνον κι ἂλλες λειτουργίες περιοριστικές τοῦ ἀνθρώπου, που οἱ Γκρίζοι, κι οἱ ἐρπετοειδεῖς χρειάζονται.
MEΣΑ ΣΤΟ ΑΡΚΤΟΥΡΙΑΝΟΝ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΚΤΟΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟΝ ΑΘΗΝΑ


Τό ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ» εἶναι τό καλύτερον ὃλων τῶν διαστημοπλοίων τῶν Ἀρκτουρίων καί βοηθάει ἀποτελεσματικά στήν προστασίαν τῆς Γῇς, ἀπό ὃλες τίς ἀρνητικές ἀπειλές. Βασισμένοι στό ἐνημερωτικόν βιβλίον, «Ἐμεῖς οἱ Ἀρκτούριοι», ὑπό Norma J. Μιλανόβιτς, θέλουμε νά σᾶς μεταφέρωμεν ἐπάνω στό Ἀρκτουριανοόν ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ». Με τήν κατανόησιν αὐτῆς τῆς μεγάλης φυλῆς, μποροῦμεν νά βοηθήσωμεν τίς ζωές μας καί τήν προσωπικήν μας ἐξέλιξιν καί μέ τήν μελέτην τῶν συστημάτων τους, μποροῦμεν νά γνωρίσομεν τί πρέπει νά φιλοδοξοῦμεν νά δημιουργήσομεν.


Τό διαστημόπλοιον «Ἀθηνά» δέν εἶναι κατασκευασμένον ἀπό ὑλικά ὃπως πλαστικόν καί διοξείδιον τοῦ πυριτίου δηλ. κεραμικά πλακίδια, ὃπως τά διαστημικά σκάφη μας. Μᾶλλον τό ἀρκτουριανόν κραουαζιερόπλοιον εἶναι κατεσκευασμένον ἀπό ὑλικά τά ὁποῖα ἐμφανίζονται νά εἶναι κατά ἓνα μέρος ὀργανικόν ἀπό ἐκείνους που ἒγιναν μάρτυρες στήν κατασκευήν αὐτοῦ τοῦ τεραστίου μεγαλοπρεποῦς διαστημπλοίου. Αὐτή ἡ βιολογική ποιότης παρέχει μίαν σχεδόν ζωντανήν ποιότηταν στό ἀστρόπλοιον, ὃπως οἱ Ἀρκτούριοι βλέπουν τήν ζωήν σέ ὃλα τά πράγματα σάν νά ἀπορρέουν ἀπό τήν Μίαν Πηγήν. Τό ἀρκτουριανόν ἀστρόπλοιον, θά ἦταν ἀδύνατον γιά ἐμᾶς νά τό δοῦμεν μέ τά μάτια μας (ἐκτός κι ἐάν ἢθελαν οἱ Ἀρκτούριοι) καθώς ὑπάρχει σέ μίαν ἂλλην διάστασιν καί σέ μίαν πολύ ὑψηλωτέραν δονητική συχνότητα.Ἡ κατανόησις αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς συχνότητος δόνησης, εἶναι τό κλειδί γιά τήν κατανόησιν τῆς μηχανικῆς τοῦ «Ἀθηνᾶ». Ὁ χῶρος τοῦ κινητῆρος στεγάζει τήν ἐνεργειακήν παραγωγήν καί παροχήν μέ τήν ὁποίαν προωθεῖται  τό πλοῖον. Ὁ κινητήρ δέν βασίζεται σέ σύστημα πυραύλων ἢ ὁποιουδήποτε ἂλλου εἲδους συστήματος καύσης μέ τό ὁποῖον εἲμαστε ἐξοικειωμένοι, ἀλλά μᾶλλον τό πλοῖον εἶναι αὐτοκινούμενον ἀπό φωτεινούς κρυστάλλους. Οἱ κρύσταλλοι αὐτοί εἶναι σέ θέσιν νά μετατρέπουν τήν ἐνέργειαν τοῦ φωτός ἀπό τά ἡλιακά κέντρα και μετατρέπουν σέ κινητικήν ἐνέργειαν γιά νά τροφοδοτηθῇ τό διαστημικόν σκάφος. (Αὐτό ἲσως νά συμπίπτῃ μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα που βρέθηκαν πρόσφατα ἀπό τήν NASA τεράστια ΑΤΙΑ που περιτριγυρίζουν τόν ἣλιον).


Τό  «Ἀθηνᾶ» εῖναι ἐπίσης ἒξοπλισμένον μέ ἓναν χῶρον που μπορεῖ νά περιγράφῇ μόνον ὡς μία πολύ μεγάλη βάσις δεδομένων τοῦ γαλαξία. Ἡ ἀρκτουριανή γνῶσις τοῦ γαλαξία καί τῶν κατοίκων του, εἶναι ἀρκετά ἐκτεταμένη κι οἱ ἀποθηκευμένες τους γνώσεις φυλάσσονται σέ αὐτόν τόν χῶρον. Ἓνας ἂλλος χῶρος πολύ παρόμοιος μέ τήν ἐνέργειαν που περιέχεται σέ αὐτόν τόν χῶρον, εἶναι ἐκεῖινος τῶν ἐπικοινωνιῶν. Οἱ Ἀρκτούριοι χρησιμοποιοῦν αὐτούς τούς δύο χώρους σέ συνδυασμόν τόν ἓνα μέ τόν ἂλλον γιά νά στείλουν πληροφορίες κι ἐπικοινωνοῦν μέ ἂλλους Ἀρκτούριους κι ἂλλες φυλές, μέσῳ αὐτοῦ που θά ὠνομάζαμεν ὡς τηλεπάθειαν.Ἐκτός ἀπό αὐτούς  τούς χώρους, τό ἀστρόπλοιον ἒχει πολλούς χώρους γιά τήν πλοήγησιν, ἂνετα διαμερίσματα διαβίωσης, κι ἀκόμη καί χώρους ἀναψυχῆς που θυμίζει τόν πατρικόν πλανήτην τοῦ συστήματος ἀπό ὃπου κατάγονται. Ὑπάρχει μεγάλη συζήτησις γιά τά ὁπλικά συστήματα τῶν Ἀρκτουρίων. Μερικοί διοχετεύουν πώς αὐτά τά σπουδαῖα πλάσματα ἒχουν περιγραφεῖ ὡς μή έχοντα καμμίαν ἀπολύτως ἀνάγκην γιά ὃπλα κι εἶναι ἀπολύτως εἰρηνικά, ἐνῷ ἂλλοι πώς ἒχουν κι εἶναι σέ θέσιν νά προσδιορίσουν τήν φυλήν καθώς διαθέτουν κάποιαν μορφή ὃπλων καί θωράκισης γιά τό σκάφος τους. Ἀπό τίς καλύτερες πηγές μας, τά δύο αὐτά συμπεράσματα εἶναι μία μορφή τῆς ἀληθείας. Τό ἀρκτουριανόν ἀστρόπλοιον εἶναι πράγματι ἐξοπλισμένον μέ προηγμένα συστήματα θωράκισης καί ἀμύνης.


Ἐπί  πλέον, τό ἀστρόπλοιον «’Αθηνᾶ» εἶναι ἐξοπλισμένον μέ μίαν μορφήν ὁπλισμοῦ, που ὡς τόσον, δέν εἶναι ὃπως θά μπορούσαμεν νά τόν νομίζωμεν. Τά Ἀρκτουριανά ὁπλικά συστήματα ἒχουν τήν ἱκανότηταν νά ἐξαλείψουν πλήρως κι ἀποσυνθέσουν ἓναν στόχον. Τά ὃπλα δέν προκαλοῦν κανέναν πόνον, ἀλλά ἒχουν τήν ἱκανότηταν νά σταματάοῦν ἐπιθέσεις ἀπό τούς ἐρπετοειδεῖς καί Γκρίζους ἐξωγηΐνους. Οἱ Ἀρκτούριοι κατανοοῦν ὃτι ὃλα τά πλάσματα κι οἱ φυλές πρέπει νά ἐπιστρέψουν στήν Μίαν μοναδικήν Πηγήν τελικά ἂν ἒστω ὁ πόλεμος εἶναι ἀπολύτως, ἡ ἐσχάτη λύσις.
Τά τρυφερά ἀρκτουριανά ὂντα ἒχουν μίαν εἰδικήν ἀποστολήν, νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότηταν στό ἐπόμενον ἐπίπεδον, τῆς ἀνελίξεώς της. Μέ αὐτόν τόν στόχον στό μυαλόν, ἡ τελευταία στάσις μας στό ταξίδι μας στό ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ» βρίσκεται στόν χῶρον τῆς ψυχῆς. Ὁ χῶρος τῆς ψυχῆς μπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς ἓνα νοσοκομεῖον στό ὁποῖον οἱ Ἀρκτούριοι εἶναι σέ θέσιν νά βοηθήσουν τήν ἀνάγκην γιά ἐνέργειαν τῶν ψυχῶν τους που θά τούς ἀναζωογονήσῃ γιά τήν ἐπομένην μαθησιακήν τους ἐμπειρίαν. Ἐδῶ οἱ Ἀρκτούριοι εἶναι σέ θέσιν νά βοηθήσουν τά ἂτομα που εἶναι ἒτοιμα νά αὐξήσουν τήν συχνότηταν δόνησής τους γιά τό ἐπόμενον στάδιον τῆς ἐξελίξεώς τους.


Ἡ κατανόησις αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου ἀστροπλοίου, μᾶς ἐπιτρέπει νά κατανοήσωμεν τήν ἀποστολήν μας ἐδῶ στήν ζωήν, καθώς καί νά βοηθήσωμεν  τούς συνανθρώπους μας στήν πρόοδον σέ ὑψηλά στάδια τῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης καί τῆς εὐαισθητοποίησης. Στήν ἐποχήν τῆς ἀμφιβολίας νά θυμᾶστε τούς  Ἀρκτούριους που σᾶς κυττοῦν μέ ἂγρυπνον μάτι ἀπό τό καταφύγιόν τους στό ἀστρόπλοιον «Ἀθηνᾶ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου