Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ένεργοποίηση και των 12 έλίκων του DNA!!!

Θεός Ήλιος Φαέθων Φοίβος Απόλλων

 Ήδη πάνω άπό 45.000 άνθρωποι πού ζούν μόνιμα στήν άγνή φύση έχουν άυτό-ενεργοποιηθεί και έχουν ανοίξει έως και 10 έλικες στήν ύλική σωματική τους δομή (σώμα). Στούς 12 ένεργούς έλικες θά λάβετε όλες τις πληροφορίες πού χρειάζεστε γιά τήν ¨ώρα μηδέν¨ καθώς καί τίς τεράστιες ύπερδυνάμεις που άναμένετε άπό τήν αρχή τής άφύπνισης σας.

Τό σώμα σας είναι συνδεδεμένο μέ τήν ψυχή σας με άόρατες ¨έλκτικές δυνάμεις¨, παράλληλα είναι συνδεμένο καί μέ τίς ύψηλοδονούμενες ένέργειες τού σύμπαντος μέσω έλικοστροβιλισμένων  άνοδικών  ένεργοδινών.

Ή κοσμική σύνδεση άυτή λαμβάνεται ύπόψη άπό τήν κυτταρική βάση τού άνθρώπινου όργανισμού. Κάθε  κύτταρο μέσα του περιέχει άπειρους μικροοργανισμούς (αίμοσφαιρίνια)  πού ζούν σέ άλλη μικροκοσμική συχνότητα άόρατη άπό τό γήινο όφθαλμό.  Όταν  άρχίσει ή μέγιστη  ένεργοποίηση σας, τό ύλικό κύτταρο θα μεταπηδήσει σέ μία άλλη άνώτερη δομή, έχοντας λεπτοεφυέστερη δομή καί πολλαπλάσια ένεργοστροβιλίζουσα ίσχύ.

Γιά  νά διατηρήσετε το σώμα σας πιο ένεργοποιημένο χρειάζεται νά τρώτε (καί νά πίνετε πολλούς χυμούς) άπό το ίερό φρούτο ρόδι, βοηθά στήν ένεργοποίηση καί τήν διάνοιξη τών έλίκων τής σωματικής σας δομής.  Τό  ρόδι περιέχει μια ύπερουσία πού καθαρίζει σέ πολύ μεγάλο ποσοστό τό αίμα σας μετατρέποντας το σε άλκαλικό.
 Γενικά νά προτιμάτε καθαρές τροφές άπό άμόλυντους ξηρούς καρπούς, άπό άμόλυντα φρούτα και ύδωρ από τρεχούμενες πηγές. Άπαγορεύεται αύστηρώς νά ζείτε μέ τόν ύβριδικό αίρετικό τρόπο ζωής όπως : ναρκωτικά, άναβολικά, χημικά συμπληρώματα τροφών, τσιγάρα, έμβόλια, οίνόπνευμα, κόκα κόλα, κρέας.

 Νά  άποφεύγετε έπίσης προϊόντα πού περιέχουν ούσίες όπως άσπαρτάμη, λακτόζη καί γλουτένη.  Ή  ένεργοποίηση έχει αύξηθεί σέ μεγάλο ποσοστό με άποτέλεσμα σέ όρισμένους ή αίθερική τους ύπόσταση (αύρα), να μην άντέχει τόν χθόνιο κόσμο της γαίας .

Στις έπόμενες έβδομάδες οί άποστάτες-δράκοι θά αύξήσουν τους άεροψεκασμούς μέ τόνους χημικών, θά έπιδεινώσουν τήν είκονική οίκονομική κρίση, τίς έμφύλιες διαταραχές σέ όλα τά κράτη καί θά κορυφώσουν τό σχέδιο τους με τήν έναρξη του παγκόσμιου πολέμου. Οί  έμφανίσεις έξωγήινων σωτήρων (γκρίζων δούλων) θά ένταθεί μέ ποικίλους καί πονηρούς τρόπους ώστε οί νέες ένέργειες πού έρχονται νά μήν καταφέρουν να άλλάξουν τήν συνείδηση καί τόν τρόπο σκέψης τών πνευματικών όντοτήτων τής γαίας. Καθώς  τό ήλιακό σύστημα θά άναβαθμίζεται σέ άνώτερο έπίπεδο, δέν θά καταφέρουν τίποτα  διότι ή ένεργοποίηση είναι δεδομένη καί ούδείς μπορεί νά τήν άποτρέψει. "...σέ λίγο καιρό θά δούμε ποιός έχει δίκιο καί ποιός άδικο, θά δούμε ποιός βασίζεται σέ ψεύτικες φούσκες καί σαθρές έλπίδες καί ποιός παρέμεινε πνευματικό όν. Ό  χρόνος τής μεγάλης άποκάλυψης είναι πολύ κοντά, μήν βιαστείτε νά κρίνετε κανέναν διότι όλα θά έρθουν άνάποδα, αύτούς πού θεωρείτε εχθρούς σας ίσως είναι σέ καλύτερο δρόμο άπό έσάς καί αύτούς πού θεωρείτε καθοδηγητές σας θα δείτε πόσο κακό σάς έχουν κάνει".


Ή δύναμις μεθ'ήμών ές άεί έστί.

Όυράνιο Δελφικό Ίερατείο τών Έλλήνων.πηγή: http://diogeneis.blogspot.de/2012/11/blog-post.html#links

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου